Reservation
? nights Book

Hotel Map

Map of the hotel

Contact us

Bamboo Garden Hotel Beijing

Addr: 24 Xiaoshiqiao, Old Gulou Street (Jiu Gulou Dajie Xiaoshiqiao)(24)
Tel: +86-10-58520088  Fax: +86-10-58520000
click and print it with you